Opća pravila i uvjeti korištenja

Opće odredbe

Informacije o trgovačkom društvu

Naziv: ACER ALBA d.o.o.

Sjedište: Ante-Topić Mimare 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 08397562957

MBS: 081118734

Adresa elektroničke pošte: info@aceralba.hr

Telefon: +385 1 4846 461

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu,

Žiro-račun: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, IBAN: HR3423600001102635424

Temeljni kapital: uplaćen u cijelosti u iznosu od 20.000,00 kn.

Članovi uprave: Ivan Javor, Zagreb; Marko Belko, Zagreb

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. pruža uslugu informacijskog društva putem svoje internet stranice na domeni aceralba.hr . Usluga se odnosi na internet prodaju robe i usluga, ponude podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživač te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice i provođenje eventualnih financijskih transakcija.

Ovim Općim pravilima ureduju se uvjeti i pravila za korištenje navedene internetske stranice od strane Korisnika. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na hrvatskom jeziku.

U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik usluge informacijskog društva je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internetsku stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

Korištenjem internetske stranice, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima.

Korisnik internetske stranice koristi je u vlastito ime i za svoj račun te je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje su nužne prilikom korištenja internetske stranice.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. obvezuje se štititi osobne podatke svih Korisnika internetske stranice, na način kako je opisano Izjavom o povjerljivosti osobnih podataka, koju možete pročitati na sljedećem linku https://www.aceralba.hr/izjava-o-tajnosti-i-povjerljivosti-podataka.

Radi tehničkih održavanja ili otklanjanja eventualnih problema prilikom održavanja svoje internetske stranice, tvrtka ACER ALBA d.o.o. zadržava pravo da onemogući internetsku stranicu ili pristup do nje, a može rezultirati prekidom usluge za koje tvrtka ACER ALBA d.o.o. nije odgovorna. Korisnik je suglasan da korištenje internetske stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uvjete kupnje te uvjete korištenja internetske stranice, uključujući i način i brzinu prijenosa podataka.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka, a radi zakonske obveze ili izmjene poslovanja.

Korisnik je suglasan da svakim pristupom internetskoj stranici prihvaća i trenutno važeća Opća pravila i uvjete korištenja internetske stranice, kao i Izjavu o povjerljivosti podataka, koji su objavljeni na istoj stranici.

Internetska stranica je isključivo vlasništvo tvrtke ACER ALBA d.o.o. te se Korisniku zabranjuje putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno podrazumijevaju neprimjerene ili nezakonite radnje, a osobito koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba.

Svi podaci koji se nalaze na stranici, uključujući dizajn stranice i cjelokupni vizualni identitet tvrtke ACER ALBA d.o.o., kao i sadržaj stranice, isključivo su pravo iste tvrtke te je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje stranice bez prethodnog izričitog odobrenja tvrtke ACER ALBA d.o.o. Svako postupanje protivno ovoj zabrani podliježe prekršajnoj, kaznenoj i/ili materijalnopravnoj odgovornosti. Tvrtka ACER ALBA d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kakvog opisanog sadržaja.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. je, za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja internetske stranice, kao i za slučaj nepoštivanja ovih pravila, ovlaštena raskinuti poslovni odnos s Korisnikom, ukinuti njegov korisnički račun, uključujući i brisanje podataka tog računa, kao i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava.

Korisnik je ovlašten preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ove internetske stranice isključivo u svrhu svoje vlastite uporabe.

Komunikacija između Korisnika i tvrtke ACER ALBA d.o.o. odvija se pisanim putem (e-mail ili preporučena poštanska pošiljka), a prigovori, zahtjevi i pritužbe, kao i odgovori na njih, dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima, i to Zakonom o zaštiti potrošača, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i sl.

Internetska stranica aceralba.hr može sadržavati poveznice do drugih stranica, koje su u vlasništvu i pod upravljanjem drugih osoba.

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. ne upravlja sadržajem i podacima tih stranica, ne daje posebne preporuke za korištenje tih stranica, ne jamči za istinitost niti odgovara za sadržaj tih stranica, proizvode i usluge. Za slučaj korištenja internetskih stranica trećih osoba, Korisniku se preporuća da prethodno prouči pravila o zaštiti podataka, opće uvjete poslovanje i vodiče za uporabu određene internetske stranice koju koristi. Također se Korisniku preporuča, neovisno o korištenju ove internetske stranice, da posebno procijeni autentičnost i rizik korištenja svake stranice čiji se link nalazi na ovoj internetskoj stranici ili one koja sadrži obavijest da se radi upravo o stranici aceralbai.hr (uključivo i one čiji se linkovi dostavljaju putem e-maila) te Korisnik takvu stranicu koristi na vlastiti rizik.

Svaka izmjena koja se odnosi na zaštitu i povjerljivost podataka biti će objavljena na ovoj internetskoj stranici, a ovisno o mogućnosti, odnosno prikladnosti, obavijest o takvoj izmjeni bit će dostavljena Korisniku putem e-maila.

Korisnicima se preporuča da redovito provjeravaju je li došlo do ažuriranja ili izmjene uvjeta zaštite podataka te o posljedicama takvih izmjena.

Primjena prava

Tvrtka ACER ALBA d.o.o. registrirana je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska te u obavljanju svojih registriranih djelatnosti primjenjuje pozitivne pravne propise Republike Hrvatske i primjenjive nadnacionalne propise EU.

Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem ove internetske stranice i ovim pravilima i uvjetima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i drugim relevantnim propisima važećim na području RH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Korisnik čije se prebivalište ili sjedište nalazi na području države članice EU, upućuje se na mogućnost rješavanja eventualnih sporova putem Tijela za rješavanje sporova EU, sukladno odredbama Europske Komisije, br.534/2013, odnosno putem internetske stranice ec.Europa.eu/odr.

Završne odredbe

Za slučaj da se pojedini dio ovih Općih pravila i uvjeta korištenja internetske stranice ima smatrati ništetnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uvjeta, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak.

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice, tvrtka ACER ALBA d.o.o. upućuje Korisnike svoje stranice, da se obrate putem e-maila: info@aceralba.hr.